บริษัท เอ็นจอย ทีม เมเนจเม้นท์ จำกัด (ENJOY TEAM MANAGEMENT CO.,LTD)

คำว่า เอ็นจอย คือ ความสนุกสนาน ซึ่งทีมงานของเรา เป็นทีมงานที่สร้างความสนุกสนาน สร้างความสัมพันธ์ อันดีให้กับองค์กร เราจึงตั้งชื่อทีมงานของเราว่า “เอ็นจอยทีม” เมเนจเม้นท์ คือ การบริหารการจัดการ

ต่อมาเราได้ทำการจัดตั้งบริษัทขึ้น ทางบริษัท จึงได้ใช้ชื่อ ว่า เอ็นจอย ทีม เมเนจเม้นท์ ความหมายคือ ทีมงานที่พร้อมจะบริหาร จัดการ สร้างความสนุกสนาน สร้างความสัมพันธ์ และสาระทางวิชาการ ให้แก่องค์กรเพื่อให้ได้รับความพอใจที่สูงสุด

Logo และสีของบริษัท โลโก้ของบริษัทจะเป็นตัวอักษรง่าย ๆ แต่ตรงตัว เจ และตัว โอ มีรูปหน้าหัวเราะอย่างสนุกสนาน บนตัว “เจ” เป็นรูปหน้าเด็ก หัวเราะ ส่วนตัว “โอ” เป็นรูปผู้ใหญ่หัวเราะ ซึ่งความหมายของมันหมายความว่า “ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือ ผู้ใหญ่ ก็มีเสียงหัวเราะ สามารถสนุกสนานได้ ซึ่ง เอ็นจอยทีม ของเราพร้อมที่จะทำให้ท่าน ทุกเวลาและทุกสถานที่”

สีของบริษัท คือ สีฟ้า ความหมายของสีฟ้าเป็นสีที่สดใส ผ่อนคลาย ดูแล้วทำให้รู้สึกสดชื่นและผ่อนคลาย

อ่านต่อ

news

  • การเรียน ไม่ใช่แต่เรียนภายในห้องเรียนเท่านั้น
    การเรียน ไม่ใช่แต่เรียนภายในห้องเรียนเท่านั้น แต่หมายถึงการเรียนรู้ถึงโลกทัศน์ภายนอก และการเรียนรู้เชิงบูรณาการ การสร้างประสบการณ์ที่ดีในการเรียนรู้นอกสถานที่ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นแก่นักเรียน และนักศึกษาปัจจุบัน เพื่อที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการเรียนรู้นอกสถานที่ ทีมงานจึงเตรียมพร้อมด้วยโปรแกรมทัศนะศึกษาต่าง ๆ และการเข้าค่าย เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมงาน รวมถึง รถปรับอากาศที่ทันสมัย, อาจารย์ วิทยากรและพี่เลี้ยงที่มีความรู้และความสามารถโดยเฉพาะ เพื่อตอบสนองความต้องการของสถาบันต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ...
ข่าวทั้งหมด

Train the Trainer

หลักสูตร Train the Trainer ฝึกอบรม “เข้ม”สำหรับผู้ที่สนใจการเป็น วิทยากรมืออาชีพ
  • มีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเป็นวิทยากร
  • เข้าใจถึงขั้นตอน กระบวนการและวิธีการต่างๆ ของการเป็นวิทยากรที่ถูกต้อง
  • รู้เทคนิคการออกแบบหลักสูตร การดำเนินการสอน จนถึงขั้นตอนการสรุปติดตาม ประเมินผล
  • สามารถพัฒนาตนเองได้ถูกต้องตามขั้นตอน รวมทั้งค้นพบตนเอง และสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นวิทยากรที่มีเอกลักษณ์พิเศษโดดเด่น น่าสนใจ เฉพาะตัว
  • สามารถเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานของตนเอง และก้าวสู่การเป็นมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ ภารกิจ และวิสัยทัศน์:

วัตถุประสงค์การก่อตั้ง
1.เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่องค์กร ในการพัฒนาบุคลากร สร้างความสัมพันธ์การทำงานเป็นทีม
2.เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถให้แก่องค์กร และปรับนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
3.เพื่อพัฒนาธุรกิจภายในประเทศขยายตัว และเศรษฐกิจที่ดีขึ้น (ดำเนินธุรกิจให้คนไทยเก่งขึ้น)
4.รับจัดกิจกรรมงานบันเทิง งานสัมมนา งานเลี้ยง และโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสัมมนา

ภารกิจ
เอ็นจอย ทีม เมเนจเม้นท์ จะดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาหาความรู้ ในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และสร้างสรรค์ ความรู้ความคิดใหม่ ที่ทันสมัย ให้กับพนักงาน ของแต่ละองค์กร ที่พร้อมจะพัฒนาธุรกิจประเทศไทยให้ก้าวหน้า

วิสัยทัศน์
เอ็นจอย ทีม เมเนจเม้นท์ จะเป็นผู้นำในการบริการ ในการจัดการสัมมนา ท่องเที่ยว และการทำให้คนไทยสามารถศึกษาหาความรู้ในการทำงานในองค์กร ได้ดียิ่งขึ้น

ธุรกิจหลัก
การให้บริการในการจัดกิจกรรม โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้
- Seminar
- Touring Plan
- Team building & Walk Rally
- Camp Touring
- Sport Day
- Activity Game
- Night Party

อ่านต่อ