Workout Plans

 • ทำไมต้องจัดสัมมนาในองค์กร?
  การพัฒนาองค์กรนั้น ย่อมต้องอาศัยการลงทุนในหลายๆด้าน อันได้แก่ การลงทุนด้านการเงิน ด้านวัตถุดิบ ด้านเทคโนโลยี และอีกปัจจัยหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ พนักงานในองค์กรถือเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่า เราจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน เพิ่มความรู้ความสามารถให้กับพนักงาน เพื่อให้การทำงานในแต่ละสายงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งผลไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวไกลและมั่นคงต่อไป การจัดอบรมภายในองค์กร ถือเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งให้ประโยชน์สำหรับท่านหลายประการ ดังนี้ สามารถเลือกหลักสูตรอบรม และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ให้เหมาะกับความต้องการขององค์กร เป็นการเพิ่มพูนความรู้เชิงลึกให้กับคนในองค์กร เพราะสามารถเจาะจงประเด็นปัญหา กรณีศึกษา รวมถึงตัวอย่างต่างๆให้ตรงกับความต้องการขององค์กรโดยเฉพาะ ซึ่งจะทำให้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรได้ตรงจุด เป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด เพราะยิ่งอบรมจำนวนคนมาก จะช่วยประหยัดมากกว่า Public Training ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % เมื่อยื่นขออนุมัติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง และมีความสะดวก เพราะพนักงานไม่ต้องออกไปอบรมนอกสถานที่ สามารถฝึกอบรมและพัฒนาคนได้เป็นจำนวนมากในคราวเดียวกัน ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ และการประสานงานที่ดีภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น จัดอบรมภายในองค์กรอย่างไรให้เกิดประสิทธิผล ?...
 • ประโยชน์จากกิจกรรมวอล์คแรลลี่ WALK RALLY ที่ประสบความสำเร็จ
  - เพิ่มทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ - ลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย - สร้างทรัพยากรบุคคลที่ดีให้กับองค์กร เพื่อการสร้างงานที่มีคุณภาพ - เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม - สร้างความ รัก สามัคคี ของพนักงานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น - สร้างความ รัก และ ซื่อสัตย์ ต่อองค์กร หน่วยงาน บริษัท ของท่านให้ดียิ่งขึ้น - ลดการสร้างทีมงานใหม่ ในกรณีมีพนักงาน เข้า – ออก บ่อยเกินไป - เพิ่มการ เคารพ กฎ กติกา สิทธิ หน้าที่ ของแต่ละบุคคลหรือหน่วยงาน ในองค์กรของท่าน - เพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารเวลา การตรงต่อเวลา...
 • หลักสูตรอบรมสัมมนา
      การบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ การบริหารเวลา ดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆที่สามารถจัดการบริหารกันได้อย่างสบาย แต่มีบ่อยครั้ง ที่เราต้องตอบคำถามหลายๆคน ด้วยคำตอบที่ ว่า “ไม่มีเวลา” นั่นแปลว่า การบริหารเวลาที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายๆนั้น แท้จริงแล้วมีความสำคัญมากพอๆกับการบริหารบุคคล หรือการบริหารงานด้านอื่นๆ การจัดทำเทคนิคกระบวนการและการวางแผนการบริหารเวลา นั้นจะต้องมีเทคนิคโดยอาศัยความความรู้ความสามารถและเชียวชาญของวิทยากรผู้ชำนาญการโดยเฉพาะในเรื่องการบริหารเวลา เพื่อการจัดการบริหารเวลาที่ทุกคนมีเท่า ๆ กันให้ได้ประโยชน์สูงสุด   การอบรมสัมมนา ภาวะผู้นำภายในองค์กร ผู้นำยุคใหม่ จะต้องเป็นผู้นำอย่างไร ผู้นำเปรียบเสมือน “หางเสือ” ในการทำงาน วิสัยทัศน์ สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับผู้นำ ค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม Team Work สร้างได้อย่างไร อุปสรรคของทีมงานกับการบริหารความขัดแย้ง   การจัดสัมมนาเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ และบำเพ็ญประโยชน์ ( CRS ) 1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ...
Read more

สัมมนา

 • การจัดสัมมนาเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและบำเพ็ญประโยชน์ ( CRS )

  Price: $-

  Type of Program: การจัดสัมมนาเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ

  Level: Advanced

  Days in Workout: 5

 • การบริหารและการจัดระบบ รปภ.

  Price: $-

  Type of Program: การบริหารและการจัดระบบ รปภ.

  Level: Advanced

  Days in Workout: 15

 • ภาวะผู้นำภายในองค์กร

  Price: $-

  Type of Program: ภาวะผู้นำภายในองค์กร

  Level: Advanced

  Days in Workout: 7