บริการของเรา

สัมมนา สัมมนาเชิงท่องเที่ยว เพื่อการเสริมสร้างทักษะ และความรู้ ข้อมูลใหม่ ๆ แก่องค์กรของท่าน การจัดสัมมนาจึงเป็นกิจกรรมที่เป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อเป็นการติดอาวุธและกลยุทธ์ต่าง ๆ...
Team building & Walk Rally ความสัมพันธ์ และความเข้าใจในองค์กร ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ที่องค์กรจะต้องมีในขั้นต้น ก่อนที่จะมีการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ จะต้องให้ความสำคัญแก่บุคลากรในทุกระดับ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นที่องค์กรจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ...
Sport Day การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรอย่างง่าย ๆ นั้น การเล่นกีฬา ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความสัมพันธ์โดยอัตโนมัติ เพราะทุกคนจะต้องช่วยกันเล่นกีฬาเพื่อทีมของตนเอง จะต้องมีการวางแผน การวางตัวนักกีฬา...
Night Party Night Party งานปาร์ตี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่จะสร้างความสนุกสนาน รวมถึงเป็นการเพิ่มอรรถรสหลังจากที่ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งวัน ทีมงานจึงคำนึงถึงรูปแบบต่าง ๆ...
Touring Plan (โปรแกรมการท่องเที่ยว) การพักผ่อน นับเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับท่าน ถือได้ว่าเป็นการเติมพลังงาน และสร้างประสบการณ์และสิ่งที่แปลกใหม่ในชีวิต และถือเป็นสิ่งที่คุ้มค่า ถ้าหากการพักผ่อนใช้ทางเลือกใน การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวนับเป็นทางเลือกอันชาญฉลาด...